Folklor Akademi Dergisi
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yazım ve Yayın İlkeleri


GENEL İLKELER

1. Folklor Akademi Dergisi, hakemli bir dergi olup yılda üç sayı olarak yayımlanır.

2. Folklor Akademi Dergisi’nde, halk bilimi, antropoloji, etnoloji, kültür sosyolojisi, dinler tarihi, müzikoloji, halk dansları, el sanatları, kültür tarihi, edebiyat, çocuk ve gençlik edebiyatı ile ilgili bilimsel makaleler, çeviriler, tanıtma/eleştiri yazıları gibi çalışmalara yer verilmektedir.

3. Yazının Folklor Akademi Dergisi’ne gönderilmesi, yayımı için başvuru olarak kabul edilir. Yazılar için telif ücreti ödenmez.

4. Folklor Akademi Dergisi’nde yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazarına aittir.

5. Folklor Akademi Dergisi, gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.

6. Yayım dili Türkçe, İngilizce, Rusça, Almanca, Fransızca ve İspanyolca'dır.

7. Makalenin başında Türkçe ve İngilizce özet (10 punto ve İngilizce Özet İtalik), en az 3 kelimelik Türkçe ve İngilizce anahtar kelimelerbulunmalı; Türkçe ve İngilizce (İtalik) başlığa yer verilmelidir.

8. Makale, giriş bölümüyle başlamalı, burada yazının hipotezi ortaya atılmalı, gelişme bölümü (ara ve alt başlıklarla desteklenebilir) veri, gözlem, görüş, yorum ve tartışmalardan oluşmalı, Sonuç bölümünde varılan sonuçlar, önerilerle desteklenerek açıklanmalıdır.

9. Yazının başlığının altında yazar adı, dipnotla unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazıların hangi akademisyen tarafından sisteme eklendiği ya da dergiye gönderildiği, sistem yöneticisi tarafından zaten görülebildiğinden, bu bilgiler, yazılar hakem sürecinden geçtikten sonra, yazıya editör tarafından eklenecektir. Dolayısıyla yazılar sisteme girilirken, gözden geçirilip yazara ait herhangi bir bilginin yazıda yer almadığından emin olunmalıdır. Bu husus, makaleyi inceleyecek hakemlere daha rahat hareket imkânı tanınması açısından önemlidir.

 

10. Yazı, www.folklorakademi.org ve http://dergipark.gov.tr/folklor adreslerindeki  Makale Takip Sistemi aracılığıyla, e-posta adresi ve oluşturulacak parolayla girilen kişisel sayfadan gönderildikten sonra, aynı sayfadan hakem süreci takip edilebilir. Bu aşamadan sonra, düzeltmelerin yapılması için, bütün hakemlerden raporların gelmesi beklenmelidir. Çünkü yazarlar, sisteme bir kez düzeltme ekleyebilmektedirler. Zira bir hakemin istediği düzeltmeyi yapıp yazı sisteme eklendiğinde, sonraki aşamada ikinci bir hakemin de düzeltme istemesi durumunda istenen düzeltmeler yapılamayacaktır.

11. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Kitap hâlinde yayımlanmamış sempozyum bildirilerinin yayımı ise, bu durumun belirtilmesi şartıyla mümkündür.

12. Dergiye gönderilen yazılar editörlük sürecinde turnitin vb. benzerlik programlarında kontrol edilecektir. Benzerlik oranı %30'un üzerinde olan çalışmalar yayınlanamayacaktır.

13. Yazılar, mutlaka aşağıda belirtilen formatta gönderilmelidir. Sisteme bu formatta girilmeyen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

SAYFA DÜZENİ

1. Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

 

Kâğıt Boyutu

 

Genişlik:16 cm    Yükseklik: 24 cm

 

Üst Kenar Boşluk

 

2 cm

 

Alt Kenar Boşluk

 

2 cm

 

Sol Kenar Boşluk

 

2,5 cm

 

Sağ Kenar Boşluk

 

2 cm

 

Yazı Tipi

 

Times New Roman

 

Yazı Tipi Stili

 

Normal

 

Boyutu (normal metin)

 

11 (Times New Roman)

 

Boyutu (dipnot metni)

 

9 (Times New Roma)

 

Paragraf Aralığı

 

Önce 6 nk, sonra 0 nk

 

Satır Aralığı

 

Paragraf Girintisi

 

Tek (1)

 

1 cm

 

 

2. Özel bir yazı tipi (font) kullanılmış yazılarda, kullanılan yazı tipi de, yazıyla birlikte gönderilmelidir.

3. Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.

4. Makale içerisindeki başlıkların her bir kelimesinin sadece ilk harfleri büyük yazılmalı, başka hiçbir biçimlendirmeye, yer verilmemelidir.

5. İmlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumunun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.

 

KAYNAKLARIN DÜZENLENMESİ

Metin içinde kaynak gösterme

Metin içinde kaynak gösterimi iki biçimde yapılabilir.

1. Ana metindeki tüm göndermeler metin içi dipnot sistemi ile belirtilir. Sayfa altı dipnot yöntemi ile tüm kaynak gösterimleri sıralanmalıdır. Ayrıca metin içinde yer alması uygun görülmeyen açıklamalar için sayfa altı dipnot yöntemi kullanılmalı ve bu notlar metin içinde 1, 2, 3 şeklinde sıralanmalıdır.

2. Metinde uygun yerde parantez açılarak, yazar (lar) ın soyadı, yayın tarihi ve alıntılanan sayfa numarası belirtilir.

a) Aynı kaynaklara metinde tekrar gönderme yapılırsa yine aynı yöntem uygulanır; age., agm. gibi kısaltmalar kullanılmamalıdır.

Örnek: (Köprülü, 1966: 71-76)

b) Alıntılanan yazarın adı, metinde geçiyorsa, parantez içinde yazarın adını tekrar etmeye gerek yoktur.

Örnek: Boratav (1984: 11), bu rivayetlerin 34 tane olduğunu belirtir.

c) Gönderme yapılan kaynak iki yazarlı ise, her iki yazarın da soyadları kullanılmalıdır.

Örnek: (Alptekin ve Sakaoğlu, 2006: 133)

d) Yazarlar ikiden fazlaysa ilk yazarın soyadından sonra “vd.” (ve diğerleri) ibaresi kullanılmalıdır.

Örnek: (Lvova vd., 2013: 194)

e) Gönderme yapılan kaynaklar birden fazlaysa, göndermeler noktalı virgülle ayrılmalıdır.

Örnek: (Kaya, 2000: 180; Artun, 2004: 86)

f) Metinde arşiv belgelerinden yararlanılmış ise bu belgelere göndermeler Belge-1 veya Arşiv-1 şeklinde sırayla belirtilmeli ve kaynakçada ilgili ibarenin karşısına arşiv belge bilgileri yazılmalıdır.

g) Metin içinde sözlü kaynaklardan alınan bilgilere yer verilmiş ise göndermeler Kaynak Kişi anlamına gelecek şekilde KK-1 şeklinde belirtilmeli, çalışmanın kaynaklar kısmında Sözlü Kaynaklar alt başlığı altında her bir kaynak kişinin bilgisi metin içinde yapılan gönderme kodu ile uyumu şekilde belirtilmelidir.

 

KAYNAKÇANIN DÜZENLENMESİ

1. Kaynakçada sadece yazıda gönderme yapılan kaynaklara yer verilmeli ve yazar soyadına göre alfabetik sıralama izlenmelidir.

2. Bir yazarın birden çok çalışması kaynakçada yer alacaksa yayın tarihine göre eskiden yeniye doğru bir sıralama yapılmalıdır. Aynı yılda yapılan çalışmalar için “a, b, c...” ibareleri kullanılmalı ve bunlar metin içinde yapılan göndermelerde de aynı olmalıdır.

Kitap:

KÖPRÜLÜ, Mehmet Fuat. (1999). Edebiyat Araştırmaları. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Çeviri Kitap:

ELIADE, Mircea. (1999). Şamanizm. (Çev.: İsmet Birkan), Ankara: İmge Kitabevi.

LVOVA, E. L. vd. (2013). Güney Sibirya Türklerinin Geleneksel Dünya Görüşleri: Simge ve Ritüel. (Çev.: Metin Ergun), Konya: Kömen Yayınları.

İki Yazarlı Kitap:

ALPTEKİN, Ali Berat ve SAKAOĞLU, Saim (2006). Türk Saz Şiiri Antolojisi. Ankara: Akçağ Yayınları.

İkiden Fazla Yazarlı Kitap:

OĞUZ, M. Öcal vd. (2010). Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Ankara: Grafiker Yayınları.

Makale:

YAYIN, Nerin (2016). "Köknar Terimi Üzerine". Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi,  C. 1, S. 1, 72-75.

Yayımlanmamış Tez:

AKYÜZ, Çiğdem (2013). Bagış Destanı: İnceleme-Metin, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bildiri:

CUNBUR, Müjgan. (2000). “Dede Korkut Oğuz-namelerinde İslamî Unsurlar”, Uluslararası Dede Korkut – Bilgi Şöleni Bildirileri. (Hzl.: A. Kahya-Birgül vd.), 77-108,  Ankara Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.

İnternet Kaynakları:

* URL-1: “Social Groups”. http://www.sociologyguide.com/basic-consepts/Social-Groups.php (Erişim: 10.06.2014)

* Hufford, Mary (1991). “American Folklife: A Commonwealth of Cultures”, http://www.loc.gov/folklife/cwc/(Erişim: 17.06.2014)

Arşiv Kaynakları:

Belge-1/Arşiv-1: BOA-Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA, DH.EUM.EMN, no: 3, 19.Ş.1330); BCA: Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi  (BCA, 1927)

Sözlü Kaynaklar:

KK-1: Mustafa Mutlu, İstanbul 1935, İlkokul Mezunu, Emekli. (Görüşme: 12.06.2014)

 

 

Dergiye makale gönderecek yazarlarımızın çalışmalarını Yayın ve Yazım İlkeleri'ne göre düzenlemeleri gerekmektedir.


Gelişmiş Arama


Duyurular

2019/4 Sayımız İçin Makale Kabulü Başladı

Yazarlarımızın yazılarını TÜBİTAK-ULAKBİM Dergipark üzerindeki http://dergipark.gov.tr/folklor sayfasına yüklemeleri gerekmektedir. MAKALE TAKİP SİSTEMİ üzerinden makale kabulü olmayacaktır.Adres :Bağdat Cad. No:385/B MALTEPE / İSTANBUL
Telefon :0216 441 65 66 Faks :0216 441 65 66
Eposta :[email protected]

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri

Togel Online Situs Togel Terpercaya daftar 10 nama situs togel terpercaya situs bo togel 5 bandar togel togel178 pedetogel sabatoto togel158 pragmatic178 novaslot88 Situs Togel Terpercaya Togel178 Togel279 Toto Macau Situs Togel Bandar Togel Agen Togel Bo Togel Daftar Togel Togel279 Toto Macau Toto Togel Sabatoto Sabatoto Sabatoto Togel279 Togel Online Slot88 Situs Togel Prize 123 Bo Togel Terpercaya Togel Online Daftar Akun Togel Resmi Toto Macau Toto Togel Situs Togel Terpercaya Situs Togel Via Pulsa Tanpa Potongan Daftar Togel Via Pulsa Tanpa Potongan Togel BBFS 10 Digit Situs Togel Bonus New Member Situs Togel Togel Pulsa Situs Togel Daftar Situs Togel Situs Togel Terpercaya Situs Judi Togel Slot Olympus Toto Togel Slot 4D Toto Slot 4D BO Togel Terpercaya Slot Mahjong Bet 200 Slot Nuke Gaming BO Togel Hadiah 2D 200rb BO Togel Hadiah 2D 100rb BO Togel 4D Daftar Akun Togel Resmi Togel Gopay Toto Togel 4D Bandar Togel Togel Deposit Linkaja Togel Terpercaya Situs Togel Bri Online 24 Jam Situs Bandar Togel Situs Agen Togel Situs BO Togel Situs Togel Resmi Toto Bandar Judi Togel Daftar Bandar Togel Situs Togel Diskon Daftar Togel Toto Situs Togel Prize 123 Situs Togel Resmi WLA 5 bandar Togel Togel IDN APK Togel Togel Dana Togel Ovo Link Slot Gacor Group BO Togel Situs Judi Togel Online24jam Terpercaya Togel Bebas Invest Slot Anti Rungkat Dadu Sicbo Toto Togel Togel Bet 100 Aplikasi Togel Togel Dana Bo Togel Toto Slot togel dana ovo gopay linkaja Togel Online 10 situs togel terpercaya daftar akun togel resmi Pasaran Togel Toto Togel Toto Macau situs judi togel terbaik dan terpercaya no 1 Bo Togel Hadiah 2D 100rb 10 situs togel terpercaya Situs Togel Terpercaya togel online Situs Bo Togel BBFS 10 Digit Kumpulan Situs Togel Link Alternatif Togel Toto situs togel terpercaya prize 123 link alternatif togel terpercaya Situs Togel Bet 100 Perak Daftar Situs Togel Via Dana slot luar negeri Bo Togel Hadiah 2D 200rb Togel Resmi Bandar Togel 4D Aplikasi Togel Situs Togel Deposit Via Ovo Bandar Togel Terbaik situs togel bri online 24 jam Situs Togel Terpercaya Kumpulan Situs Togel Terpercaya Situs Togel Terpercaya Situs Togel Bandar Togel Terbesar Situs Togel Prize 123 Situs Togel Terpercaya Daftar Agen Togel Resmi Aplikasi Togel Terpercaya Situs Togel Terbesar Agen Togel Terpercaya Rekomendasi Bo Togel Terpercaya Togel Resmi WLA Situs Togel Deposit 10rb 10 Situs Togel Terpercaya Togel Bbfs Situs Togel Bet 100 Perak Situs Togel 4D situs togel 8 situs togel terpercaya 5 bandar togel slot demo mahjong aplikasi togel link togel group situs togel situs togel terpercaya judi togel bo togel hadiah 2d 100rb toto macau aplikasi togel bo togel bolak balik bandar togel daftar akun togel resmi togel dana togel pasaran toto togel situs bandar togel BO TOGEL situs togel resmi bo togel terpercaya Slot Luar Negeri bo togel hadiah 2d 200rb Bo Togel Hadiah 2d 100rb bo togel bo togel bolak balik acak dibayar bo togel resmi Dadu Sicbo Online 10 situs togel terbesar situs toto togel 10 situs togel terpercaya daftar akun togel resmi slot demo pragmatic situs judi togel terbaik dan terpercaya no 1 demo slot pg soft pedetogel togel178 togel279 togel158 sabatoto novaslot88 pragmatic178 toto macau roulette online Casino Live slot kamboja togel dana togel bbfs 10 digit togel bebas invest togel e-wallet togel pasaran togel dan slot bandar togel toto macau toto macau resmi toto togel 4d togel dana toto macau 4d Toto Slot agen togel toto togel togel dana cara membuat akun togel di hp android cara pasang togel togel diskon terbesar togel luar negeri togel prize slot nuke gaming toto macau Situs Togel Terpercaya Link Togel Terpercaya Daftar Togel Slot Olympus Slot PG Soft Bandar Togel Hadiah 4D 10 Juta Terpercaya Toto Macau Toto Togel Bandar Togel Terpercaya Toto Macau Togel 4D Situs Togel Via Dana Rekomendasi Togel Terpercaya Daftar Bandar Togel Togel Resmi Terpercaya Situs Togel Bayaran Tertinggi Kumpulan Situs Togel Terpercaya Situs Togel Bet 100 Perak Rekomendasi Togel Terpercaya Situs Togel Bet 100 Perak Situs Togel Terlengkap Judi Togel Online Slot Luar Negeri Toto Macau Togel Via Pulsa Togel Online situs togel bo togel judi togel aplikasi togel bo togel hadiah 2d 100rb situs bandar togel Toto Togel 10 Situs Togel Terpercaya Togel Via Dana Toto Macau Togel Online Toto Togel